top of page

Een terugblik……overlijden Pieter Antoon Tielen

In de Venloosche courant van 25-02-1893 stond onderstaand anoniem ingezonden artikel.


Overlijden Pieter Antoon Tielen


Horst, 22 Februari 1893.

Een zwaar verlies heeft onze gemeente getroffen. Een zijner geachtste ingezetenen, de weled. heer Pieter Antoon Tielen, geboren te Horst den 30 Januari 1836, overleed den 19 dezer in Melick ten pastoreelen huize van zijnen Zeer Eerw. broeder, zacht en kalm, meermalen gesterkt met de Heilige Sacramenten. Groot zijn de weldaden, die de gemeente aan den dierbaren ontslapene te danken heeft. Sedert 1856 hoofd der school te Meeterik, heeft hij in die reeks van jaren met nauwgezette plichtsbetrachting de kinderen onderwezen, in hunne harten hechte grondslagen gelegd van godsdienst en deugd en hun steeds door zijnen voorbeeldigen levenswandel den weg aangewezen, die tot het ware geluk leidt.

Als uitstekend musicus was hij een sieraad der Koninklijke Harmonie en van het zangkoor aan wier beider bloei hij als tweede Directeur tal van jaren heeft gearbeid, en waarvan bijna alle leden door hem in de gronden der edele toonkunst zijn onderwezen.

Woensdag had hier de plechtige begrafenis plaats. Het stoffelijk overschot, per lijkwagen van Melick naar Horst vervoerd, werd door den Zeer Eerw. heer Deken, de WelEerw. heeren Kapelaans, de Edelachtbare heeren Burgemeester en leden van het Gemeentebestuur, de Schoolcommissie, de Kon. Harmonie, het zangkoor, de heeren onderwjjzers met hunne leerlingen, de leden der Broederschap van de H. Familie afgehaald en was gevolgd door zijne dierbare betrekkingen en eene groote schare van vrienden. Treurig weergalmden de tonen der Kon. Harmonie door de straten en vertolkten als 't ware de gevoelens, die een ieder bezielden. Het ruime kerkgebouw, in rouwgewaad, was gevuld met geloovigen, die voor de rust der ziel van den algemeen geachten en beminden afgestorvene het H. Misoffer opdroegen en hem de laatste eer kwamen bewijzen. Plechtig en indrukwekkend was de lijkdienst, waaronder het zangkoor met diep gevoel het „Requiem" uitvoerde en het orgel aangrijpend treurige accoorden deed hooren.

Na den H. Dienst begeleidde de stoet onder het spelen van een treurmarsch het lijk naar het kerkhof, alwaar de Zeer Eerw. heer J. Tielen de aanwezigen namens de familie bedankte voor de betoonde innige deelneming in het smarteljjk verlies. De Kon. Harmonie voerde nog een treurstuk uit, waarna de menigte diep bewogen den doodenakker verliet. Rust dan zacht, waarde vriend, in uw geboortegrond, dien gij zoozeer hebt lief gehad en ontvang ons eeuwig vaarwel!


X.


Op 4 maart 1893 stond in de Venloosche courant onderstaande advertentie

60 weergaven0 opmerkingen

Comments


  • Facebook
  • Youtube
bottom of page