top of page

 CONTACT 

Stichting Heemkunde Meterik

Gevestigd in MFC De Meulewiek

Sint Jansstraat 2a

5964 AC Meterik

RSIN 857612670

Is alleen op afspraak te bezoeken.

 

Contactgegevens / Postadres

Stichting Heemkunde Meterik,

p.a. Crommentuijnstraat 27

5964 NL Meterik

info@heemkundemeterik.nl

Bestuur

Dhr. L. Seuren       Secretariaat

Dhr. R. Verbong     Financiën

Mw. M. Bakker     Voorzitter

 HEEMKUNDE METERIK 

Meterik heeft sinds 2017 een eigen “Online” Heemkunde vereniging. Met ca. 15-20 enthousiaste vrijwilligers werken we aan het uitdiepen en in beeld brengen van de Meterikse historie. Het beleid van Stichting Heemkunde Meterik is er op gericht om in brede kring de kennis van eigen streek, volk en heemkundige waardevolle overblijfselen uit vroeger tijd en heden te vergroten.  

Missie

Stichting Heemkunde Meterik streeft er naar om de geschiedenis van Meterik zoveel mogelijk digitaal vast te leggen in woord, beeld en geluid. Binnen dit digitaal Heemkundig archief, worden d.m.v. een “tijdlijn” alle van historische waarde zijnde Gebouwen, Landschappen en Onderwijs in beeld gebracht. Maar ook de vanuit sociaal-cultuur-historisch oogpunt interessante verhalen, van en over Mensen, Verenigingen en Dialect komen op deze Website aan de orde.

 

Beleidsplan

 • werken aan en onderhouden van Historische Website

 • werken aan en onderhouden van Digitaal archief

 • vergaren van geschied- en heemkundige kennis van Meterik en de directe omgeving;

 • bestuderen van de leefomstandigheden van Meterik, gewoonten en gebruiken van mensen in dit gebied;

 • verzamelen en inventariseren van gegevens die hierop betrekking hebben;

 • organiseren van lezingen, tentoonstellingen excursies en het geven van voorlichting;

 • onderzoeken en publiceren van gegevens, voortvloeiend uit dit werk;

 • samenwerken met zusterverenigingen, overheden en instellingen ter bescherming en

 • bevordering van bescherming van objecten, geschiedenis, folklore en heemkunde;

 • hulp bieden aan belangstellenden bij het zoeken naar informatie op genoemde terreinen

 

Werkterreinen

 • archeologie (oudheidkunde)

 • genealogie (stamboomonderzoek)

 • plaatselijke en streekgeschiedenis

 • sociaal cultureel verenigingsleven

 • toponymie (plaatsnamen, veld- en straatnamen)

 • topografie

 • dialectologie

 • Flora Fauna

 • digitaal fotoarchief en heemkundige digitaal Archief

 • verzamelen en vastleggen van verhalen, liedjes, versjes en gedichten

 • spreuken, uitdrukkingen en gezegden

 • kerk, kapellen en veldkruisen met hun geschiedenis

 

Beperkt eigen vermogen

Het vermogen blijft beperkt tot een vermogen dat nodig is voor de continuïteit van stichting Heemkunde Meterik. Het vermogen kan sterk wisselen doordat de opbrengsten van inzamelingsacties gebruikt worden over meerdere jaren

Beheer en bestedingen van het vermogen

Het vermogen van stichting Heemkunde Meterik wordt aangehouden op een eigen bankrekening. Volgens Artikel 9 /3 van de Statuten sluit het bestuur van stichting Heemkunde Meterik per de laatste dag van het boekjaar de boeken van de stichting af en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het

boekjaar, een balans en een staat van baten en lasten op over het verstreken boekjaar. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Manieren van geldwerven

De stichting Heemkunde Meterik verwerft gelden op meerdere manieren: Ten eerste ontvangt de stichting incidenteel donaties. Dit kunnen donaties zijn van individuen en bedrijven. Ook worden er, indien nodig, inzamelingsacties gehouden. Daarnaast ontvangt de stichting jaarlijks een stimulering-subsidie van de Gemeente.

Beloningsbeleid

De Stichting heeft geen winstoogmerk, conform de statuten ontvangen de leden en bestuursleden voor hun werkzaamheden geen beloning.

 

Ontbinding en vereffening

Zoals blijkt uit artikel 12 1/6  van de statuten zal bij opheffing, een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling.

 • Facebook
 • Youtube
bottom of page